StrataVisorTM NZ Exploration Seismograph and Field PC

เครื่องมือบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือน เครื่องมือบันทึกภาพ หน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือนสามารถทำงานได้ทั้งแบบสะท้อนกลับ แบบหักเห หยั่งหลุมเจาะ และวัดแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากการระเบิด เป็นเครื่องมือสำหรับ สำรวจหาลักษณะโครงสร้างทาง ธรณีวิทยาลักษณะ ของชั้นตะกอน ความหนา ความลึกของชั้นหิน และประเภทหินชนิดต่างๆ “โดยใช้หลักการปล่อยคลื่นเสียงลงไปสู่พื้นดิน เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านลงไปในชั้นดิน หรือชั้นหินที่มี คุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป หรือมีสัมประสิทธ์ การสะท้อนคลื่นที่ต่างกัน คลื่นเสียงก็จะเกิดการหักเห และสะท้อนกลับ ขึ้นมายังผิวดิน เครื่องมือจะทำการ รับสัญญาณคลื่นที่สะท้อนกลับขึ้นมา แล้วส่งข้อมูลเข้าสู่เครื่องบันทึกข้อมูล เพื่อประมวลผลแยก ชั้นดินหรือชั้นหินได้ เนื่องจากคลื่นเดินทางในแต่ละชั้นดิน ชั้นหินมีความเร็วของคลื่นที่ แตกต่างกัน


Back

MGS EQUIPMENT CO.,LTD.

8/1 Soi Ari5, Phaholyotin Rd.,
Bangkok 10400 Thailand.

Copyright © 2015 MGS Equipment Company Limited. All Rights Reserved